2 قسمت به دوره ی ارزهای دیجیتال و فارکس اضافه شد. (اتمام فصل 3)