6 قسمت جدید به دوره ی فارکس و ارز دیجیتال اضافه شد.